• Hồ sơ quận

    Khu học chánh Yakima nằm chủ yếu trong ranh giới của thành phố Yakima. Phục vụ dân số đa dạng gần 16.000 sinh viên, Yakima là quận lớn thứ 20 ở Washington, lớn thứ tư ở Đông Washington và là quận có đa số người Latinh lớn thứ 2 trong tiểu bang.

    Một kích thước không phù hợp với tất cả, đặc biệt là khi nói đến giáo dục. Mỗi trường tiểu học trong Quận cung cấp các lớp học mẫu giáo cả ngày, hàng ngày; Chương trình Tú tài quốc tế và Nâng cao tại hai trường trung học thu hút học sinh từ ngoài huyện; một chương trình dạy nghề đã mạnh mẽ đang phát triển mỗi ngày với một trung tâm kỹ năng hiện đại; và các dịch vụ thay thế bao gồm Stanton Academy, Yakima Online! và các chương trình vệ tinh khác nhau.

    Xem thẻ báo cáo OSPI của chúng tôi để biết thêm thông tin về học khu và trường học của chúng tôi: https://tinyurl.com/YSDReportCard