Tài chính quận

  • Phòng Dịch vụ Tài chính thanh toán các hóa đơn, đầu tư tiền, báo cáo thông tin thống kê cho các thành phần của quận và chỉ đạo các hoạt động ngân sách, kế toán và mua hàng của quận.

     

    Nhìn chung, Dịch vụ Tài chính chịu trách nhiệm thiết lập và giám sát các thủ tục và chính sách để đảm bảo quận có kế hoạch tài chính hợp lý và tuân theo kế hoạch đó.

Câu hỏi?

  • Bạn có câu hỏi về quy trình ngân sách của chúng tôi không? Liên hệ với chúng tôi theo budgetquestions@ysd7.org

     

    Nếu bạn có các câu hỏi hoặc bình luận khác, vui lòng liên hệ với Becky Nissen, Giám đốc điều hành, Dịch vụ Tài chính, theo số 509-573-7045. Để biết thêm danh sách bộ phận, vui lòng truy cập thư mục nhân viên.