• Dịch vụ vô gia cư (McKinney-Vento)

    Ai được coi là đủ điều kiện nhận hỗ trợ và dịch vụ cho người vô gia cư?

    Bất kỳ trẻ em hoặc thanh thiếu thanh thiếu nơi cư trú ban đêm cố định, thường xuyên và đầy đủ đều được coi là vô gia cư và McKinney-Vento đủ điều kiện nhận hỗ trợ và dịch vụ. Điều này bao gồm tạm thời chia sẻ nhà ở với những người khác, sống trong xe buýt hoặc nhà ga xe lửa, khách sạn, khu cắm trại hoặc các thiết lập tương tự.

    Nếu bạn có một đứa trẻ có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp và muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 509.573.7142 , vela.javier@ysd7.org

    Thông tin bổ sung về giáo dục cho thanh thiếu niên vô gia cư có sẵn trên trang web của Trung tâm Giáo dục Vô gia cư Quốc gia.